Otázky a odpovědi

Jak přihlásit dítě do hudebního oboru?

ZUŠ je výběrová škola, proto každý zájemce o hudební obor musí vykonat přijímací talentové zkoušky. Zpravidla bývají v průběhu června. O zkouškách informujeme prostřednictvím letáků rozdávaných v mateřské škole a v nižších třídách ZŠ, plakátků na informačních tabulích v ZUŠ a v místním tisku (Klecanský zpravodaj a Odolen).           

Jak a proč probíhají talentové zkoušky do hudebních oborů a jak se na ně připravit?

U talentových zkoušek se prověřuje hudební nadání dítěte, nikoliv jeho znalosti či dovednosti. Proto není nutné se nijak zvlášť připravovat. Postačí, když si dítě doma vybere jednu nebo dvě písně, které na zkoušce zazpívá. Kromě zpěvu bývá posuzován i smysl pro rytmus (obvykle zopakováním nějakého rytmu tleskáním), hudební paměť apod.            

Dokáží talentové zkoušky s jistotou odhalit nakolik bude dítě ve zvoleném hudebního oboru později úspěšné?

Talentové zkoušky jsou spíše orientační. Ani velmi zkušený hudební pedagog nemůže nikdy s jistotou při prvním setkání se žákem posoudit budoucí hudební vývoj dítěte. Velký talent se sice obvykle pozná na první pohled (poslech), nicméně se může stát a v praxi se to opravdu stává velmi často, že průměrně nadané dítě je později mnohem úspěšnější než jeho v dětství nadanější spolužák. Každý profesionální hudebník by Vám jistě potvrdil, že za úspěchem se skrývá 20% talentu a 80% píle.           

Výběr konkrétního hudebního oboru:

Výběr konkrétního hudebního oboru není pro mnoho rodičů jednoduchou záležitostí. Zvláště pokud sami nehrají a ani v minulosti nehráli na nějaký hudební nástroj. Při rozhodování je třeba brát v prvé řadě v úvahu nadání dítěte a jeho další předpoklady (inteligence, motorika, tvar rukou, prstů, celkový vzrůst a u zpěvu je třeba zdravý a čistý hlas). U talentových zkoušek Vám rádi poradíme.Na naší škole si můžete vybrat s následujících hudebních oborů: klavír, kytara, housle, zobcová flétna, příčná flétna, saxofon, lesní roh, trubka,klarinet,zpěv.           

Co je třeba uvážit před přihlášením dítěte na hudební obor v ZUŠ.

Do ZUŠ děti chodí ve svém volném čase po výuce na ZŠ. Nejedná se však jen o čistě zájmovou činnost. Jako každá škola má i ZUŠ své osnovy dané ministerstvem školství, kterých se musí držet. V případě, že žák nechodí do výuky dostatečně připraven nebo z jiných důvodů učivo nezvládá, může být vedením školy ze studia vyloučen. Aby byla výuka v hudebních oborech efektivní, je třeba pravidelně každý den cvičit na hudební nástroj. Proto je na místě před přihlášením dítěte do ZUŠ uvážit, zda bude mít dostatek času a klidu (vlastní nebo určenou klidnou místnost).V prvních ročnících obvykle postačí 15 - 30 minutová každodenní příprava (platí pravidlo: kratší dobu, ale častěji). V dalších letech (asi od 5. roč) je však nutné vzhledem k větší technické náročnosti a délce studovaných skladeb cvičit asi hodinu denně.Pak je třeba zajistit i vhodný hudební nástroj pro domácí cvičení. Některé nástroje Vám můžeme zapůjčit školní, ale jen v omezené míře. Informujte se o této možnosti přímo ve škole. Zobcové flétny nejsou finančně příliš nákladné, takže není problém ji dítěti koupit. V tomto ohledu je problematičtější klavír. Je však nutné, v případě, že si přejete, aby vaše dítě se na něj ilo hrát, mít klavír nebo pianino doma.            

Hudební obory na naší škole:

Výuka hudebního oboru je orientovaná převážně na klasickou vážnou hudbu. V počátcích se samozřejmě hrají lidové písně a kratší skladby. Později se přidávají technická cvičení, etudy a náročnější přednesové skladby různých stylových období (od renesance po 20. století). Součástí výuky je i hra z listu, souhra, cvičení hudební paměti atd. Podle schopností a zájmu žáka lze v omezené míře hrát i skladby z oblasti populární hudby a jazzu. V zásadě lze říci, že během prvního cyklu ZUŠ děti získají základy techniky hry na zvolený nástroj a naučí se sami, bez pomoci učitele, studovat nové skladby. Mohou provozovat hudbu jako koníček v různých souborech, kapelách, orchestrech… Ti nadanější a ctižádostivější se hudbě mohou věnovat i profesionálně. Po dohodě s rodiči a žákem můžeme výuku několika ročníků přizpůsobit přípravě na zkoušky na konzervatoř.           

Hra na klavír:

Využití klavíru je velmi široké. Kromě klasické hudby se hojně užívá v populární hudbě i jazzu. Jeho nevýhoda však tkví ve velmi omezené mobilitě. Klavírista je proto nucen hrát pokaždé na jiný nástroj. 

Hra na kytaru:

Tento nástroj je v poslední době také velmi oblíbený. Výhodou je jeho široké uplatnění od "táboráků" až po koncertní pódia (sólově, v souboru nebo v kapele). Obyvatelé panelových bytů mimochodem oceňují relativně nízkou hlučnost kytary. To však neplatí o její elektrické příbuzné, na kterou lze později přestoupit.           

Hra na housle:

Učí hrát na naší škole . Housle, stejně jako výše zmíněný akordeon se vyrábí v několika velikostech, proto je možné se na ně začít učit hrát už v průběhu 1. třídy ZŠ. Počátky bývají poměrně náročné zejména na soustředění a trpělivost dítěte. Neobejdou se bez náležité podpory a motivace ze strany rodičů (to však platí i o ostatních hudebních oborech). Škála použití houslí v hudbě je velmi široká. Řada lidí pak v dospělosti lituje, že jim rodiče chvíli "krize", kvůli níž opustili tento nástroj nepomohli účinněji překonat. Na housle lze hrát sólově, s klavírem, kytarou, v různých komorních či orchestrálních souborech. Lze je využít ve vážné, folkové, folklórní, populární, jazzové, rockové i alternativní hudbě.  

Zobcová flétna

se v podstatě propaguje sama. Je malá, skladná a počátky hry se jeví relativně jednoduše. Hra na zobcovou flétnu byla brána především jako předstupeň hry na jiný dechový nástroj (na naší škole klarinet, saxofon, trubku, lesní roh). Dnes se však více osamostatňuje. Je to způsobeno zejména velkou oblibou barokní hudby. Hra na zobcovou flétnu též bývá doporučována jako jedna z terapií při léčbě astmatu nebo jako součást tzv. aktivní muzikoterapie. Této výuce předchází hra na zobcovou flétnu, kde se dítě naučí správně používat svůj dech a částečně rozvine své motorické schopnosti. Začátky hry na klarinet pak bývají snazší. Klarinet je co do svého uplatnění v hudbě také velmi variabilním nástrojem. Naleznete jej ve vážné hudbě, folkové, folklórní, jazzové…            

Kolik let trvá výuka hudebního oboru?

Učivo hudebního oboru je na ZUŠ rozvrženo do dvou cyklů. První obsahuje 7 a druhý 4 ročníky. Vyvrcholením obou je veřejný. absolventský koncert. Prvnímu ročníku I. stupně předchází ještě tzv. přípravná hudební výchova (PHV). Sem jsou zařazeny děti navštěvující MŠ nebo 1. třídu ZŠ. Někteří žáci, jsou-li starší, nastoupí rovnou do 1. ročníku I. stupně, zatímco jiní absolvují až 2 roky PHV. Celková délka studia proto činí 11 – 13 let.

Jak probíhá výuka přípravna hudební výchova a jaké předměty dítě navštěvuje?

Výuka PHV probíhá vždy ve skupinkách. Žáci dochází na dvě hodiny týdně. Jedna z lekcí je věnována hře na hudební nástroj (2 – 4 děti ve skupince) a ve druhé se děti ve větší skupině (10 – 20 žáků) formou her seznamují se základními hudebními pojmy, prohlubují si své rytmické a melodické dovednosti, učí se nové písně atd. Na konci školního roku pak vykonávají přijímací zkoušky do 1. ročníku I. stupně ZUŠ.

Jak probíhá výuka na I. a II. cyklu ZUŠ?

 

Jakmile je dítě přijato do 1. ročníku, začíná mu tzv. individuální výuka hry na hudební nástroj či zpěv (některé obory se vyučují i po 2 žácích). Učitel se celou vyučovací hodinu týdně věnuje pouze jednomu nebo dvěma žákům. Dítě se zde učí zvládat technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje nebo zpěvu, aby bylo schopno hrát (zpívat) přiměřené sólové nebo komorní skladby. Postupně se seznamuje s literaturou svého oboru, cvičí se ve hře (zpěvu) z listu, upevňuje svou hudební paměť apod. U zvláště nadaných dětí může (na doporučení učitele hlavního oboru a žádost rodičů) ředitelství školy ve výjimečném případě povolit tzv. rozšířené vyučování (tzn. 2 hodiny hlavního oboru týdně).           

 

Jaké předměty navštěvují žáci ZUŠ?

 

Posláním hudebního oboru na ZUŠ je nejen poskytnout žákům základy zpěvu či hry na hudební nástroj, ale vést je k radosti z hudby, ke schopnosti hrát v hudebním souboru a orientovat se v hudební teorii, dějinách hudby atd. K tomuto cíli však jedna hodina hlavního oboru týdně rozhodně nestačí. Proto žáci navštěvují ještě další předměty: hudební nauku a komorní hru.Hudební nauka je součástí výuky 1. - 5. ročníku. Její náplň je velmi rozmanitá. Žáci se seznamují se základy hudební teorie (názvy not, rytmické hodnoty, intervaly, stupnice, akordy…), zdokonalují své pěvecké dovednosti, učí se reprodukovat notový zápis (zpěvem nebo tleskáním), seznamují se s hudebními nástroji, s některými skladateli a jejich hudebními díly apod. Předmět komorní hra začíná až ve chvíli, kdy dítě dosáhlo určité technické úrovně na zvoleném nástroji. Zpravidla to bývá 3. nebo 4. ročník. V tomto předmětu se žáci učí souhře s jinými hráči, čímž se vlastně připravují na další uplatnění své dovednosti v praxi.

 

Jaké hudební akce připravujeme každý rok pro naše žáky?

 

Již od PHV každý žák povinně účinkuje na tzv. třídních přehrávkách. Jedná se vlastně o specifické rodičovské schůzky, které se konají každé pololetí. Rodiče se zde mohou informovat na prospěch svého dítěte a zároveň mají možnost porovnat výkony dětí a sledovat pokroky. Třídní přehrávky jsou zároveň přípravou na skutečná veřejná vystoupení. Proto se snažíme dbát (ačkoliv se konají ve třídě a za málo početného publika) na celkovou kulturu těchto akcí. Vyžadujeme společenské oblečení a přiměřené chování na "pódiu" i v "hledišti".Dvakrát ročně se konají velké žákovské koncerty, vánoční (v průběhu prosince) a závěrečný (v květnu nebo červnu). Zde účinkují zpravidla nejlepší žáci naší školy. Odoleně Vodě. Kromě toho organizujeme v průběhu školního roku řadu menších koncertů  k různým příležitostem nebo vystoupení jednotlivých oddělení (Klavírní večery, Koncert houslového oddělení, Koncert žáků přípravných ročníků apod.). Na organizaci některých akcí spolupracujeme s kulturními komisemi Klecan a Odolena Vody.Každoročně organizujeme také tzv. Absolventské koncerty. Zde prezentují výsledky své několikaleté práce žáci posledních ročníků prvního nebo druhého cyklu naší ZUŠ. Jedná se o slavnostní ukončení školy, proto se koncerty konají v reprezentativních sálech jako například v síni Atrium v Praze.Na jaře je již tradičně připravena školní soutěž hudebních oborů. Probíhá nejprve po oborech na jednotlivých pobočkách v Klecanech, Odoleně Vodě a Líbeznici. Vítězové poboček se pak setkají ve finále v Klecanech. Nejúspěšnější malé muzikanty si poté můžeme poslechnout na koncertě vítězů, který je vyvrcholením celé soutěže.          
ahoj
E-LETTER

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.