Zpracování osobních údajů


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016


o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


 


Základní umělecká škola Klecany, IČ 43755208, dále jen „škola“ je správce osobních údajů.


Správce je poskytovatelem základního uměleckého vzdělávání v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou číslo 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.


 


Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictví datové schránky 2ymsej3, elektronicky emailem na adrese reditelka@zusklecany.cz nebo poštou na adrese Základní umělecká škola Klecany, Klecany 375, 250 67 Klecany.


           


Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


 


Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.


 


Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO - data protecton officer) jmenován pro naši školu:


PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D., e-mail: gdpr@skacelik.cz


 


Účel zpracování osobních údajů


Osobní údaje zpracováváme za účelem


  • vedení dokumentace školy

  • evidence a záznamy úrazů

  • vedení hospodářské dokumentace a účetní evidence


 


Právní základ zpracování osobních údajů


Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených výše je


  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  • Vyhláška číslo 64/2005 Sb o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


 

ahoj
E-LETTER

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.